Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Budgetboten

 

 

 

Artikel 1: definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Budgetboten: de handelsnaam van Floris Watersport B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040 gevestigd te: Marinaweg 43, 4924 AD Drimmelen, welke handelsnaam is gericht op het in en verkopen van vaartuigen of delen van vaartuigen in het lagere segment.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Budgetboten aangaat met betrekking tot het aankopen van een vaartuig of een deel van een vaartuig van Budgetboten.
 3. Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst met Budgetboten aangaat met betrekking tot het verkopen van een vaartuig of een deel van een vaartuig aan Budgetboten.
 4. Vaartuig: een voorwerp dat is ingericht om op het water te verblijven en zich daarop te bewegen, inclusief de daarvan deeluitmakende uitrustingstukken en inventaris, evenals een casco of vaartuig in aanbouw.
 5. Elektronisch: per e-mail, telefoon of website.
 6. Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst voor het inkopen dan wel verkopen van een vaartuig, onderdelen, of enige andere vorm van dienstverlening door Budgetboten.

Artikel 2: toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk (aan)bod en iedere overeenkomst van in- en verkoop van vaartuigen of onderdelen van vaartuigen, alsmede buiten-, en binnenboordmotoren,.
 2. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3: aanbod en proefvaren

 1. Alle vaartuigen en of onderdelen worden verkocht en gekocht als marge goederen, tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien de koper een bod doet op een vaartuig, dan wel een verkoper een vaartuig aan Budgetboten te koop aanbiedt, heeft Budgetboten vierentwintig uur de tijd om dit aanbod te aanvaarden, tenzij een andere termijn wordt afgesproken.
 3. De koper heeft in overleg met Budgetboten de mogelijkheid om, op eigen risico, een proefvaart te maken met het vaartuig. De koper en de personen die met hem/ haar een proefvaart maken, dienen voldoende goed te kunnen zwemmen, indien dit niet het geval is, moet er een reddingsvest worden gedragen. Budgetboten behoudt zich het recht voor een proefvaart te weigeren, dit zal onder andere gebeuren als de staat van het vaartuig een proefvaart niet toelaat, of als de verkoopprijs van het vaartuig een proefvaart niet rechtvaardigt.
 4. In het geval het vaartuig waarmee een proefvaart wordt gemaakt een vaartuig betreft waarvoor men wettelijk gezien een vaarbewijs dient te bezitten, zal de koper zijn/haar vaarbewijs aan Budgetboten overleggen, alvorens de proefvaart te maken.
 5. De koper is tijdens de proefvaart volledig aansprakelijk voor alle eventuele schade aan het vaartuig welke is ontstaan tijdens de proefvaart en schade welke tijdens de proefvaart wordt veroorzaakt aan derden.
 6. Indien verkoper een vaartuig te koop aanbiedt aan Budgetboten, garandeert de verkoper dat hij/zij gerechtigd is om het vaartuig en of de onderdelen te verkopen. Verkoper biedt Budgetboten de mogelijkheid om, voor risico van de verkoper, een proefvaart te maken met het vaartuig.
 7. Indien verkoper een vaartuig welke sneller dan 20 kilometer per uur kan varen, te koop aanbiedt aan Budgetboten, zorgt verkoper dat het aangeboden vaartuig is geregistreerd bij de RDW.

Artikel 4: de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
 1. De overeenkomst wordt schriftelijk, dan wel elektronisch vastgelegd. De overeenkomst is voorzien van deze Algemene Voorwaarden.
 2. De verkoper levert het vaartuig in onvoorwaardelijke eigendom, vrij van hypotheken en beslagen en van inschrijvingen daarvan en vrij van schulden en of verplichtingen van welke aard dan ook, waaronder ook verstaan wordt de havenschulden. Verkoper vrijwaart Floris Watersport voor alle eventuele aanspraken van derden.

Artikel 5: garantie

 1. Het vaartuig en/of onderdelen worden door koper gekocht in de staat zoals deze op het moment van het sluiten van de overeenkomst zijn. Koper heeft een onderzoeksplicht naar de kwaliteit en de staat van het gehele vaartuig en/of onderdeel. Deze onderzoeksplicht omhelst eveneens de aan boord aanwezige elektronica. Budgetboten biedt koper de mogelijkheid om dit onderzoek te doen en zal alle vragen omtrent de staat van het vaartuig te goeder trouw beantwoorden.
 2. Vaartuigen en/of onderdelen worden verkocht zonder garantie. Budgetboten is gespecialiseerd in zeer scherp geprijsde vaartuigen, dit betreft hoofdzakelijk vaartuigen/en of onderdelen welke nog opknapwerkzaamheden behoeven. Koper is zich ervan bewust dat deze scherpe vraagprijs geen garantie kan behelzen.
 3. Budgetboten is nimmer aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade welke is ontstaan als gevolg is van een bacterie of ander soort vervuiling in de brandstoftank.

Artikel 6: eigendomsvoorbehoud en betaling

 1. Het vaartuig en/of de onderdelen blijven eigendom van Budgetboten tot het moment dat de volledige koopprijs is voldaan.
 2. Als koper en Budgetboten het eens worden over de verkoopprijs, zal er door de koper binnen vierentwintig uur een aanbetaling worden gedaan, ter vergoeding van het reserveren van het vaartuig en/ of de onderdelen voor de koper.
 3. Het restbedrag zal worden voldaan voorafgaand aan het meenemen van het vaartuig en of de onderdelen, doch uiterlijk binnen zeven dagen, tenzij in het contract een andere betalingstermijn is overeengekomen. In het geval dat het restbedrag niet tijdig wordt voldaan, heeft Budgetboten de mogelijkheid het vaartuig en/of de onderdelen aan andere geïnteresseerde kopers aan te bieden. In dat geval heeft de koper geen recht op restitutie van de aanbetaling.
 4. De koper draagt er zorg voor dat het vaartuig vanaf het moment van betaling verzekerd is.

Artikel 7: annulering

 1. In geval van annulering van een aankoop van een vaartuig en/ of onderdelen, zal Budgetboten het aanbetaalde bedrag houden ter vergoeding van de door Budgetboten gemaakt kosten.

Artikel 8: overmacht en geldend recht

 1. In het geval dat Budgetboten of de koper door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
 2. Budgetboten en de koper zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachttoestand op de hoogte stellen.
 3. In geval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding.
 4. Als overmacht wordt onder meer begrepen: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, terreur, en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van een van de partijen vallen. Betalingsproblemen zijn geen overmacht.

Op deze Algemene voorwaarden en alle met Floris Watersport gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing