Privacy

Privacyverklaring Budgetboten

 

Floris Watersport B.V. handelend onder de naam Budgetboten, gevestigd aan Marinaweg 43, 4924 AD Drimmelen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 50126040, verder te noemen: Budgetboten.

Budgetboten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Budgetboten verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief bijvoorbeeld door het invullen van de website, het aanmaken van een profiel, in correspondentie en telefonisch;
 • bankgegevens zodra er een inkoop- of verkoopovereenkomst tot stand is gekomen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens worden door ons niet verwerkt.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet vooraf controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@floriswatersport.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Budgetboten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van de betaling;
 • je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, details over het vaartuig door te nemen of afspraken te kunnen maken;
 • om het vaartuig te kunnen bezichtigen;
 • om te onderzoeken wie eigenaar is van het vaartuig;
 • tot slot verwerken wij ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte, of het doen van een melding op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Jouw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor doeleinden, zoals direct marketing of andere reclame uitingen. Je zult door ons dan ook niet worden benaderd voor andere doeleinden dan de reden waarom jij contact met ons hebt gezocht, zoals de aankoop of verkoop van een vaartuig.

Als je liever jouw persoonsgegevens niet met ons deelt kunnen wij geen contact met jou opnemen om in onderhandeling te gaan over de in- of verkoop van een vaartuig.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Budgetboten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Budgetboten) tussen zit. Besluiten worden altijd genomen door een medewerker van Budgetboten, dan wel een door Budgetboten gemachtigde derde.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Budgetboten bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia, adresgegevens, telefoonnummer en e-mail: indien een overeenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden de gegevens twee jaar bewaard, zodat wij alsnog in contact met u kunnen komen als we toch een passend aanbod kunnen doen.
 • Bankgegevens: indien een overeenkomst tot stand is gekomen; 7 jaar als gevolg van belastingwetgeving. Indien geen overeenkomst tot stand is gekomen, worden jouw bankgegevens niet bewaard.
 • IP adres: twee jaar, zodat indien nodig alsnog contact met je kan worden gezocht.
 • Andere persoonsgegevens die door jou vrijwillig zijn verstrekt: twee jaar, zodat indien nodig alsnog contact met je kan worden gezocht.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Budgetboten verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Budgetboten blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Budgetboten gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Tot slot gebruikt Budgetboten Google analytics welke volledig geanonimiseerd is.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Budgetboten en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@floriswatersport.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Indien je een verzoek doet tot wijziging of verwijdering van jouw persoonsgegevens, zullen de gegevens over jouw vaartuig worden bewaard. Het betreft dan uitsluitend gegevens over het vaartuig die niet naar jou als persoon te herleiden zijn, zoals gegevens over het vaartuig, de staat en de vraag- verkoopprijs.

Indien je ondanks onze zorgvuldigheid toch niet tevreden bent met de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan of met jouw rechten om jouw gegeven in te zien, te verwijderen of aan te laten passen kun je een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Budgetboten neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@budgetboten.nl.